Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

COVID-19 Salgını Sebebiyle Tahsilatların Banka Aracılığıyla Yapılması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel pandemi” olarak tanımlanan COVID-19 salgını sebebiyle Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; hem vatandaşlarımız hem de personelimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığıyla yapılacak tahsilatın mümkün olduğu ölçüde banka aracılığıyla muhasebe birimlerinin tahsilat hesabına yapılması ve vezneden yapılacak ödemelerin ilgililerin banka hesaplarına aktarma yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Bu çerçevede; Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen İBAN Numarasına yapılacak ödemelerde sonradan sorun yaşanmaması için ödemeler sırasında ödemeye ilişkin asgari açıklamaların (İlgilinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası, teminat, kişi borcu ne için yatırıldığı vb.) yapılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

İBAN NO: TR 63 0001 0002 0100 0010 0056 96

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU

2/B TAŞINMAZLARININ SATIŞINDA SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN DUYURU

                    25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 Maddesinde;

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 7-
(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;
a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30/11/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan 2/B taşınmazları için satış bedeli; bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Önemli Duyuru

İlimizde son dönemlerde bazı kötü niyetli kişi veya kişilerin Hazine taşınır ve taşınmazları ile ilgili olarak satış, kiralama, kullanma izni, irtifak hakkı, ecrimisil gibi iş ve işlemlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabileceklerini belirterek menfaat temin etmeye çalıştıkları yönünde vatandaşlarımızdan şikayetler gelmektedir.

Bu nedenle, Defterdarlığımızla işi olan tüm vatandaşlarımızın bu kötü niyetli kişi/kişilere itibar etmemelerini önemle belirtmek isteriz.

Bilinmelidir ki, Hazine taşınmazları ile ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemler mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Defterdarlığımıza bağlı Milli Emlak Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir.

Bu doğrultuda değerli vatandaşlarımızın ilgili iş ve işlemleri için;

Defterdarlığımız http://www.mugla-def.gov.tr , www.milliemlak.gov.tr ve www.maliye.gov.tr web adreslerini takip etmelerini veya Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlükleri/Malmüdürlüklerine bizzat başvuruda bulunmalarını,

SUÇ ŞEBEKELERİNİN DOLANDIRICILIK ŞEKLİ OLARAK KULLANDIKLARI ÇEŞİTLİ TALEPLERE İTİBAR ETMEMELERİNİ, DAHA DİKKATLİ OLMALARINI VE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIKLARINDA DURUMU İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRMELERİNİ,

ÖNEMLE RİCA EDERİZ!   

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN DOĞRUDAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU!

MUĞLA DEFTERDARLIĞI’NDAN

DUYURU

 

Kapsam

26/04/2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemler.

Başvuru Süresi

–  05/12/2017 – 04/12/2018 tarihleri arası olmak üzere 1 yıldır.

Hak Sahibi Olabilme Koşulları

–  Kiracılarının 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması,

–  Kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin idarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması,

–  Başvuru süresi içerisinde bu taşınmazı doğrudan satın almak için idareye başvurulmuş olması,

–  İdarece tespit ve tebliğ edilen rayiç bedelin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

Başvuruda İstenecek Belge

–  Tebliğ ekinde yer alan standart dilekçe,

–  TC Kimlik Numarası beyanı,

–  Varsa Ecrimisil İhbarnamesi/Ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

–  Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

–  Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcini gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri,

Satış Bedeli ve Tahsili

–  Satış bedeli rayiç bedel üzerinden belirlenecek olup peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Taksit Şartları

–  Satış Bedelinin %20’si yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde ödenecektir.

Taksit Süresi ve Sayısı

–  Kalan bedel, on (10) eşit taksitle, beş (5) yılda kanuni faizi ile birlikte ödenir.

–  Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihine kadar Kanuni Faiz, vade tarihinden sonra ödeme tarihine kadar Gecikme Zammı uygulanır.

Tapu Ferağı

– Peşin ödemelerde akabinde, taksitli ödemelerde kanuni ipotek konulmak suretiyle tapuda ferağ işlemi yapılmaktadır.

Başvuru Adresi

–  Milli Emlak Müdürlükleri

–  Malmüdürlükleri

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Başvuru Sonuçları

Muğla Defterdarlığı ve Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların başvuru sonuçları Muğla Defterdarlığı  / Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı İlan Panosunda ilan edilmiştir. 27.02.2018

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Sınav Sonuç İlanı

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunanların sınav sonuçları Muğla Defterdarlığı  / Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı İlan Panosunda ilan edilmiştir.

İlan tebliğ yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.20.03.2018

Muğla Defterdarlığı ve Küçük ve Orta Ölç. Mük. Grup Bşk. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanların Sınav İlanı

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca Yapılan Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlardan Sınava (Sözlü) Girmeye Hak Kazananlara Ait İsim Listesi ve Sınav Takvimi

 

Muğla Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığınca yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan sürekli işçi kadrolarına geçebilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananların sınav tarihi ve saati ile sınav yeri Muğla Defterdarlığı ile Vergi Denetim Kurulu Muğla Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ilan panosunda ilan edilmiştir.

Sınava katılacakların sınav gün ve saatinde sınav yerinde geçerli bir kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgili mevzuat uyarınca ilanen tebliğ olunur. 13/03/2018