Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN DOĞRUDAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU!

MUĞLA DEFTERDARLIĞI’NDAN

DUYURU

 

Kapsam

26/04/2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemler.

Başvuru Süresi

–  05/12/2017 – 04/12/2018 tarihleri arası olmak üzere 1 yıldır.

Hak Sahibi Olabilme Koşulları

–  Kiracılarının 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması,

–  Kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30/03/2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin idarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması,

–  Başvuru süresi içerisinde bu taşınmazı doğrudan satın almak için idareye başvurulmuş olması,

–  İdarece tespit ve tebliğ edilen rayiç bedelin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi,

Başvuruda İstenecek Belge

–  Tebliğ ekinde yer alan standart dilekçe,

–  TC Kimlik Numarası beyanı,

–  Varsa Ecrimisil İhbarnamesi/Ecrimisilin ödendiğine ilişkin belge örneği,

–  Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakatname,

–  Tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcini gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri,

Satış Bedeli ve Tahsili

–  Satış bedeli rayiç bedel üzerinden belirlenecek olup peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Taksit Şartları

–  Satış Bedelinin %20’si yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde ödenecektir.

Taksit Süresi ve Sayısı

–  Kalan bedel, on (10) eşit taksitle, beş (5) yılda kanuni faizi ile birlikte ödenir.

–  Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihine kadar Kanuni Faiz, vade tarihinden sonra ödeme tarihine kadar Gecikme Zammı uygulanır.

Tapu Ferağı

– Peşin ödemelerde akabinde, taksitli ödemelerde kanuni ipotek konulmak suretiyle tapuda ferağ işlemi yapılmaktadır.

Başvuru Adresi

–  Milli Emlak Müdürlükleri

–  Malmüdürlükleri